จัดซื้อจัดจ้าง

จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) ปีงบประมาณ 2561

พ.ย.

จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) ปีงบประมาณ 2561

28/11/2560
335 View