จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงาน จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีคัดเลือก

ต.ค.

ขอบเขตการดำเนินงาน จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีคัดเลือก

24/10/2562
113 View