จัดซื้อจัดจ้าง

จัดจ้างจัดอบรมการใช้งานและเผยแพร่การใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ก.ย.

จัดจ้างจัดอบรมการใช้งานและเผยแพร่การใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

07/09/2560
137 View