จัดซื้อจัดจ้าง

จ้างสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่การจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนากำลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ธ.ค.

จ้างสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่การจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนากำลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

08/12/2563
2,611 View