จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงาน จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่ผลลัพธ์และผลกระทบต่อภาคการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีคัดเลือก

ธ.ค.

ขอบเขตการดำเนินงาน จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่ผลลัพธ์และผลกระทบต่อภาคการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีคัดเลือก

20/12/2562
132 View