จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงาน การเช่าใช้บริการวางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Co-Location) สำหรับสถานที่ตั้งหลัก (Data Center:DC Site) และสถานที่ตั้งสำรอง (Disaster Recovery Site:DR Site) ระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ม.ค.

ขอบเขตการดำเนินงาน การเช่าใช้บริการวางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Co-Location) สำหรับสถานที่ตั้งหลัก (Data Center:DC Site) และสถานที่ตั้งสำรอง (Disaster Recovery Site:DR Site) ระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/01/2563
118 View