จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงาน โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม โดยวิธีคัดเลือก (ปีงบประมาณ 2563)

ต.ค.

ขอบเขตการดำเนินงาน โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม โดยวิธีคัดเลือก (ปีงบประมาณ 2563)

25/10/2562
283 View