จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงาน จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า โดยวิธีคัดเลือก (ปีงบประมาณ 2563)

ต.ค.

ขอบเขตการดำเนินงาน จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า โดยวิธีคัดเลือก (ปีงบประมาณ 2563)

02/10/2562
97 View