จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อระบบคุณวุมิวิชาชีพและการให้บริการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

พ.ค.

ประกาศยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อระบบคุณวุมิวิชาชีพและการให้บริการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

09/05/2561
1,749 View