จัดซื้อจัดจ้าง

จ้างเหมาบริการต่ออายุการให้บริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2564

เม.ย.

จ้างเหมาบริการต่ออายุการให้บริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2564

20/04/2564
3,242 View