จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการต่ออายุการให้บริการดูแล และบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับสถานที่ตั้งหลัก (Data Center: DC Site) และสถานที่ตั้งสำรอง (Disaster Recovery Site: DR Site) ของระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ก.ค.

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการต่ออายุการให้บริการดูแล และบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับสถานที่ตั้งหลัก (Data Center: DC Site) และสถานที่ตั้งสำรอง (Disaster Recovery Site: DR Site) ของระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10/07/2561
329 View