จัดซื้อจัดจ้าง

เปิดเผยราคากลางจัดทำมาตรฐานวิชาชีพคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาการท่องเที่ยว การโรงแรมและภัตตาคาร

มิ.ย.

เปิดเผยราคากลางจัดทำมาตรฐานวิชาชีพคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาการท่องเที่ยว การโรงแรมและภัตตาคาร

12/06/2557
320 View