จัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อครุภัณฑ์โรงงานสำหรับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาอาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)

มี.ค.

ซื้อครุภัณฑ์โรงงานสำหรับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาอาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)

25/03/2558
174 View