จัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับร้องสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assesor)

มิ.ย.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับร้องสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assesor)

19/06/2558
56 View