จัดซื้อจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นและเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น

ก.ย.

รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นและเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น

29/09/2558
154 View