จัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินทีไ่ด้รับจัดรรและราคากลาง โครงการเช่าใช้บริการ Co-Location สำหรับระบบศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพ โดยวิธีพิเศษ

ก.ค.

ตารางแสดงวงเงินทีไ่ด้รับจัดรรและราคากลาง โครงการเช่าใช้บริการ Co-Location สำหรับระบบศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพ โดยวิธีพิเศษ

02/07/2558
156 View