จัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯและราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ 56 เครื่อง)

มิ.ย.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯและราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ 56 เครื่อง)

11/06/2558
55 View