จัดซื้อจัดจ้าง

จ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ธ.ค.

จ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

28/12/2559
121 View