จัดซื้อจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นเอกสารสอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

มี.ค.

รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นเอกสารสอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

21/03/2560
1,507 View