จัดซื้อจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นและเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น

พ.ย.

รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นและเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น

17/11/2559
775 View