จัดซื้อจัดจ้าง

จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ ระยะที่ 1 สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม และสาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ

ก.พ.

จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ ระยะที่ 1 สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม และสาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ

02/02/2560
88 View