จัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ

ก.ค.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ

28/07/2558
49 View