จัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพโครงการศึกษาสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงด้านกำลังแรงงานของประเทศไทย

มิ.ย.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพโครงการศึกษาสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงด้านกำลังแรงงานของประเทศไทย

11/06/2558
49 View