เกี่ยวกับเรา

รายงานผลการดำเนินงาน

เม.ย.

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการประเมินผลการดำเนินงาน ความคุ้มค่า และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในรอบระยะเวลา 5 ปี

18/04/2561
1,726 View