มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานอาชีพ

ต.ค.

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย

03.10.2564
1,771 View

แนวโน้มการเกิดขึ้นของสาธารณภัยในรูปแบบต่าง ๆ ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีระดับ ความรุนแรงที่มากขึ้น โดยในรอบสิบปีที่ผ่านมานี้หลายประเทศทั่วโลกเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ของสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงและเผชิญกับสาธารณภัยที่ทวีความรุนแรงมาก ทำให้การเตรียมความพร้อมในการรับมือทำได้ยากมากยิ่งขึ้น แม้จะมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ขอบเขตงานที่มีเวลาจำกัดนั้นเป็นสิ่งสำคัญ โดยมาตรฐานอาชีพจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยการันตีกลุ่มคนในอาชีพว่ามีมาตรฐานอาชีพอย่างแท้จริง เพื่อเตรียมรับมือกับภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อลดความสูญเสียทั้งในด้านชิตและทรัพย์สิน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/DPM