เกี่ยวกับสถาบัน

คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
อำนาจหน้าที่
1. พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องอุทธรณ์
2. พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องร้องทุกข์
3. เสนอผลการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
4. เสนอแนะและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
5. เรียกเอกสารหรือเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมอบหมาย
หมายเหตุ : ข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ อัตราเบี้ยประชุมประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ตำแหน่งประธานอนุกรรมการ อัตรา 7,500 บาท ตำแหน่งอนุกรรมการ อัตรา 6,000 บาท