เกี่ยวกับสถาบัน

คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและสมรรถนะ
อำนาจหน้าที่
1.เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและหน่วยประเมินสมรรถนะ
2. กำกับดูแลการติดตามและประเมินผลองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและหน่วยประเมินสมรรถนะ
3. พิจารณาผลการตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและหน่วยประเมินสมรรถนะ
4. เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอนุมัติให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ และหนังสือรับรองสมรรถนะ
หมายเหตุ : ข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ อัตราเบี้ยประชุมประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ตำแหน่งประธานอนุกรรมการ อัตรา 7,500 บาท ตำแหน่งอนุกรรมการ อัตรา 6,000 บาท