เกี่ยวกับสถาบัน

คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
อำนาจหน้าที่
1. พิจารณาแผนบริหารงานบุคคล แผนพัฒนาบุคลากร และจัดทำมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. ให้คำปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การจัดแบ่งส่วนงาน กรอบ อัตรากำลัง กรอบอัตราเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นตลอดจนให้ความเห็นในเรื่องวินัยและการตีความวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลต่อคณะกรรมการ
3. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนด หรือคำสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
4. กำกับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนบริหารงานบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร
5. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารงานบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรต่อคณะกรรมการ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
หมายเหตุ : ข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ อัตราเบี้ยประชุมประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ตำแหน่งประธานอนุกรรมการ อัตรา 7,500 บาท ตำแหน่งอนุกรรมการ อัตรา 6,000 บาท