Service

EWE Platform

____________________

ระบบ E-portfolio เป็นแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่ รับผิดชอบในกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชน อย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) เรื่อง การพัฒนาระบบการ บริหารจัดการกำลังคนของประเทศแบบบูรณาการ ภายใต้แผน

 การปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ โดยในกิจกรรมปฏิรูปประเทศฯ ได้มีการพัฒนา E-Workforce Ecosystem Platform  ซึ่งเป็น
แพลตฟอร์มอัจฉริยะที่เชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน ให้เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านกำลังแรงงานอยู่บน โครงสร้างเดียวกัน โดย E-Workforce Ecosystem Platform

ประกอบด้วยระบบต่างๆ        

1  ระบบ E-portfolio E-portfolio เป็นแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ภายใต้ E-Workforce Ecosystem Platform ซึ่งถือว่า เป็นระบบแฟ้มสะสมผลงานกลางของประเทศไทย เพราะทุกคน
สามารถเข้าใช้งานในระบบดังกล่าวได้ และเป็นจุดเริ่มต้นในการ สร้าง เก็บ โปรไฟล์ อย่างเป็นระบบ เพื่อเข้าสู่กลไกการเรียนรู้ ตลอดชีวิตและการมีงานทำ 
ทั้งนี้ ระบบ E-portfolio ได้ดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  สำหรับการเก็บรวบรวมการประมวลผลและการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล และมีระบบความมั่นคงปลอดภัยในการดูแลข้อมูล  โดยสามารถเข้าสู่ระบบได้ 2 แบบ ได้แก่  

แบบที่ 1 : สำหรับบุคคลทั่วไป

ผู้ใช้งานสามารถเก็บประวัติข้อมูลวุฒิการศึกษา ผลงาน  ประสบการณ์ทำงาน การฝึกอบรม การพัฒนาทักษะ โดยผู้เข้าใช้งานสามารถเปิด-ปิด ข้อมูลที่ต้องการให้แสดง ได้ รวมทั้งยังสามารถสร้างโปรไฟล์ให้กับตัวเองได้อีกด้วย 

ทั้งนี้ปัจจุบันระบบE-portfolio ได้มีการเชื่อมโยงกับระบบ บริการข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ  (TPQI-NET) และ E-Training ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  ทำให้ข้อมูลการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน

อาชีพและหลักสูตรฝึกอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมจะ แสดงโดยอัตโนมัติ ทำให้สามารถเห็นข้อมูลดังกล่าวใน  E-portfolio ได้

แบบที่ 2 : สำหรับองค์กร/ภาคธุรกิจ

1. ผู้ใช้งานในระดับองค์กรจะต้องมีการลงทะเบียนและได้รับ การอนุมัติจากผู้ดูแลระบบก่อน โดยในส่วนนี้องค์กรจะสามารถ ดูรายละเอียดบุคลากรขององค์กรตนเองได้ เพื่อใช้ในการบริหาร จัดการและพัฒนาทักษะได้ตรงกับความรู้ ความสามารถและ เป้าหมายขององค์กร      
2. ระบบ Education and Career Guidance Check  เป็นการประเมินทักษะ ความรู้ของตนเองว่าต้องพัฒนาอะไรบ้าง 
3. ระบบ E-Coupon เป็นระบบสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการ  Up-skill Re-skill New-skill หรือต้องการพัฒนาเป็นอาชีพที่ 2  อาชีพที่ 3 โดยตรงไปยังผู้ใช้งาน
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ ชำระเงิน ตรวจสอบ ติดตามผลได้ โดยจะอบรมผ่าน Accredited  Training Programs ที่ได้รับการรับรอง         
4. ระบบ Digital Credit Bank หรือ Competency Credit Bank  เป็นระบบการสะสมประสบการณ์เพื่อเชื่อมโยงภาคการศึกษา
5. ระบบ Job Matching ระหว่างคนหางานและผู้ประกอบการ ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดการจ้างงานทุกระดับอย่างเป็นธรรม  ผู้ประกอบการได้แรงงานมีคุณภาพ มีทักษะฝีมือตรงตาม ความต้องการ          

 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า E-Workforce Ecosystem Platform  เป็นระบบที่ช่วยในการสร้างโปรไฟล์ เพื่อรองรับการเพิ่มทักษะ  การมีงานทำ การศึกษาต่อได้ และยังเป็นกลไกในการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning)  อย่างเป็นรูปธรรม

 

 

*** สามารถลงทะเบียนE-Portfolio ได้ที่ https://www.ewe.go.th/  ***