มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

คณะกรรมการ
ICB
คืออะไร
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน
เพื่อเป็นกลไกให้กับ กลุ่มผู้ประกอบการ / อุตสาหกรรม ในการพัฒนาและผลิตกำลังคน
ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่าบุคลากร ในอาชีพมีสมรรถนะที่เป็น
ไปตามความต้องการของภาคธุรกิจเพื่อนำไปสู่ผลิตภาพที่มี
ศักยภาพสูงและแข่งขันได้ในระดับสากล