เกี่ยวกับสถาบัน

นิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ | ผู้ช่วยเลขานุการ

นิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ | ผู้ช่วยเลขานุการ

นิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ
อายุ 47 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

16 ธันวาคม 2564

วุฒิการศึกษา
  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประวัติการทำงาน
  • 2556 - 2559 นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (Senior Project Manager) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
  • 2559 - 2560 ผู้อำนวยการสำนักประเมินสมรรถนะ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
  • 2561 - 2563 สำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
  • 2564 ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
  • 2564 ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ช่องทางการติดต่อ