ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มี.ค.

สคช. จับมือ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดันบุคลากรสาขาชุบโลหะด้วยไฟฟ้า เข้าสู่การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

07.03.2565
2,779 View

สคช. จับมือ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดันบุคลากรสาขาชุบโลหะด้วยไฟฟ้า เข้าสู่การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นำทีมผู้บริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ประชุมหารือ กับผู้บริหารสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัวแทนสมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมชุบโลหะ ตัวแทนสถานประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ รวมถึงตัวแทนจาก Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation IPA ประเทศเยอรมนี เพื่อหารือเตรียมการประเมินการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ให้กับกำลังคนสาขาชุบโลหะด้วยไฟฟ้า

นางสาวจุลลดา ได้ชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้บริหารสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ และเครือข่ายอุตสาหกรรรมชุบโลหะไทย ได้เข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน และการดำเนินการประเมิน ทั้งแบบปกติ และแบบเทียบโอนประสบการณ์ หรือ RESK รวมถึงการเตรียมความพร้อม ให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชุบโลหะ มาสมัครเป็น Assessor และเจ้าหน้าที่สอบ ก่อนผลักดันเข้าสู่การขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาชุบโลหะด้วยไฟฟ้า ระดับ 2-3  นอกจากนี้ยังมีเป็นการหารือแนวทางการให้ผู้ทำงานอยู่ในอาชีพดังกล่าว ที่เคยผ่านหลักสูตรระยะสั้นจากการประเมินของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Fraunhofer IPA มาเข้าสู่การประเมินด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพอีกด้วย 

สำหรับการหารือในวันนี้ ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Fraunhofer IPA ได้ร่างหลักสูตรฐานสมรรถนะจากมาตรฐานอาชีพของ สคช. และความต้องการของผู้ประกอบการ   และออกแบบเนื้อหารายวิชา ให้สามารถนำมาพัฒนาการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชุบโลหะเพื่อเติมความรู้ให้นักชุบโลหะด้วยไฟฟ้า  ซึ่งหลักการดังกล่าวจะสามารถนำไปสู่การขยายผลในสาขาวิชาชีพอื่นๆ ได้ ทั้งนี้จากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สคช. จะมีการต่อยอดนำไปสู่การพัฒนาชุดฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ต่อไป 

ก่อนหน้านี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน), Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation IPA, สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมชุบโลหะไทย ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ซึ่งนอกจากจะร่วมมือกันพัฒนากำลังคน โดยการฝึกอบรมและรับรองคนในอาชีพ โดยเน้นทักษะใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมแล้ว ยังเป็นการสร้างการยอมรับในมาตรฐานอาชีพและหลักสูตรฐานสมรรถนะ  การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานในระดับสากล เพิ่มขีดความสามารถของกำลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรมต่อไป

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ