ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ต.ค.

สคช. – กรมการจัดหางาน แนะช่องทางเตรียมความพร้อมให้คนไทยที่เข้าโครงการ IM Japan จำนวน 100 คน ประกอบด้วยผู้เตรียมตัวเดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น / ผู้ที่อยู่ระหว่างการฝึก และ ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

02.10.2566
1,884 View
สคช. – กรมการจัดหางาน แนะช่องทางเตรียมความพร้อมให้คนไทยที่เข้าโครงการ IM Japan จำนวน 100 คน ประกอบด้วยผู้เตรียมตัวเดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น / ผู้ที่อยู่ระหว่างการฝึก และ ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นำโดยนางสาวนฤมล พูลทรัพย์ ที่ปรึกษาสถาบัน ร่วมกับผู้แทนกรมการจัดหางาน และ IM Japan เข้าแนะนำช่องทางเตรียมความพร้อมให้คนไทยที่เตรียมตัวเดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น ผู้ที่อยู่ระหว่างการฝึก และผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกจาก IM Japan ผ่านการใช้แพลตฟอร์ม EWE และ E-Portfolio โดยได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้ารับการฝีกอบรมก่อนเดินทางไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM Japan มีระยะเวลาฝึกปฏิบัติงานฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี ในประเภทอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง ซึ่งมีอยู่ราว 100 คน ที่อยู่ระหว่างการฝึกอบรม โดยจะมีอย่างน้อย 30 คน ที่เตรียมเดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายนนี้
โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานโดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถใช้ช่องทางต่างๆ จากระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ในการเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ ทั้งจากการฝึกอบรมผ่านหลักสูตรต่างๆ ในระบบ E-Training ผ่านแพลตฟอร์ม EWE ซึ่งมีกว่า 500 หลักสูตร โดยชุดฝึกอบรมเป็นสื่อการเรียนรู้ตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นการ Up-skill และ Re-skill ในด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในต่างประเทศ รวมถึงเชื่อมหลักสูตรการฝึกอบรมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ช่วยในการพัฒนาตนเองให้กับสมาชิกผู้ใช้บริการได้ นอกจากนี้ยังได้แนะนำการเข้าใช้ E-Portfolio ในการเก็บประวัติสะสมผลงาน เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย รวมถึงสามารถขอทดสอบประเมินในสมรรถนะต่างๆ ตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อสะสมและขอรับคุณวุฒิวิชาชีพ อีกทั้งยังมีโอกาสในการนำไปเทียบเคียงกับคุณวุฒิทางการศึกษาได้เมื่อต้องการ โดยผู้เข้าอบรมได้ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าใช้บริการ โดยเฉพาะการฝึกอบรมฟรีในหลักสูตรต่างๆ ที่มีในแพลตฟอร์ม EWE
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ