ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ต.ค.

สคช. หารือ สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ถึงแนวทางการใช้ประโยชน์จากระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

20.10.2565
10,949 View
นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) นำทีมผู้บริหาร สคช. ,นางสาวโอมิกา บุญกัน รักษาการผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ และนายชนพล อินเที่ยง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ พบปะหารือ นายสุเทพ วงศ์รื่น นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, นายชยานนท์ กฤตยาเชวง ที่ปรึกษาสมาคม นายศิขัณฑ์ พงษพิพัฒน์ อุปนายกสมาคมฯ และผศ.ไพบูลย์ ใจเด็ด อุปนายกสมาคมฯ ถึงแนวทางการใช้ประโยชน์จากระบบคุณวุฒิวิชาชีพ รวมถึงให้การยอมรับในประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ เบื้องต้นได้มีการหารือถึงการนำมาตรฐานอาชีพซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ ในอาชีพผู้เลี้ยงสุกร ผู้เลี้ยงไก่ไข่-ไก่เนื้อ ผู้เลี้ยงโคนม-โคเนื้อ และอาชีพผู้เลี้ยงแพะ ได้เข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และได้รับการรับรองประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานในอาชีพดังกล่าวด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสการเข้าถึงการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสัตวบาลประเภท ข. ตามพระราชบัญญัติ วิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. 2565 มาตรา 34 (2) ได้มากขึ้นด้วย
นอกจากนี้ยังได้หารือถึงการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมและเติมเต็มความรู้ ทักษะให้กับกำลังแรงงานด้านปศุสัตว์ ให้เป็นกำลังแรงงานคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ