ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ค.

สคช. ระดมความคิดเห็นจากนักเขียนบทระดับประเทศ ต่อยอดการจัดทำมาตรฐานอาชีพนักเขียนบท ยกระดับครีเอทีปคอนเทนต์ของไทยสู่ระดับโลก

18.05.2566
3,270 View
สคช. ระดมความคิดเห็นจากนักเขียนบทระดับประเทศ ต่อยอดการจัดทำมาตรฐานอาชีพนักเขียนบท ยกระดับครีเอทีปคอนเทนต์ของไทยสู่ระดับโลก
นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานเปิดการสัมมนา การพัฒนามาตรฐานอาชีพนักเขียนบท ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. พร้อมด้วย Human Resources Development Service of Korea (HRDK) และ Korea Creative Content Agency (KOCCA) โดยมี นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นางสาวนฤมล พูลทรัพย์ ที่ปรึกษาสถาบัน พร้อมด้วย Ms. Kim Yeong Im Embassy of the Republic of Korea, Mr. Hong Sung Moon, Deputy Director of National Competency Standard Development and Improvement Department, Prof. Lee Sung Min National Competency Standard Researcher, Department of Media Art & Sciences of Korea National Open University, Mr. Park Jae Bum นักเขียนบท จากซีรีย์ Vincenzo, Good Doctor, The Fiery Priest, Good Manager และBlood, สมาคมนักเขียนบทโทรทัศน์ สมาคมผู้กำกับไทย สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ตัวแทนกระทรวงวัฒนธรรม ตัวแทนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และนักเขียนบทอิสระ เข้าร่วมการสัมมนาและแสดงความคิดเห็น
นายสุรพล กล่าวว่า การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ จากนักเขียนบท และหน่วยงานจากสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ครั้งนี้ จะนำไปสู่แนวทางในการพัฒนามาตรฐานอาชีพนักเขียนบทที่เหมาะสมกับประเทศไทย สามารถช่วยยกระดับกําลังคนสายงานด้านครีเอทีฟคอนเทนต์ ด้วยการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาทิ นักเขียนบทละคร นักเขียนบทภาพยนตร์ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตละครและภาพยนตร์ นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไป
สำหรับการระดมความคิดเห็นในครั้งนี้เป็นไปอย่างเข้มข้น จากตัวแทนสมาคม สมาพันธ์ และผู้ประกอบการ ผู้ประกอบอาชีพ รวมถึงตัวแทนมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการสร้างโอกาสให้กับนักเขียนบทรุ่นใหม่ ได้เกิดการพัฒนาในอาชีพอย่างมีมาตรฐาน ซึ่งคุณวุฒิวิชาชีพ จะเป็นประตูเปิดทางสู่การประกอบอาชีพนักเขียนบทที่เป็นที่ยอมรับในอนาคต
ปัจจุบันสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดสมรรถนะในการทำงานหรือประกอบอาชีพ เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะของกำลังคนของประเทศ ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งระดับประเทศ และระดับสากล โดยได้จัดทำมาตรฐานอาชีพแล้วเสร็จกว่า 900 อาชีพ โดยในจำนวนนี้มีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Content Technology) ประกอบไปด้วย สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านภาพยนตร์ครอบคลุมอาชีพ 15 อาชีพ อาทิ อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ อาชีพช่างถ่ายภาพยนตร์ อาชีพผู้กำกับภาพ เป็นต้น และสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล ในสาขาแอนิเมชัน สาขาเกม ครอบคลุม 13 อาชีพ อาทิ นัก Concept Visual Artist นักออกแบบศิลปะเกม และนักพัฒนาโปรแกรมเกม ดังนั้น สคช. ตั้งเป้าว่ามาตรฐานอาชีพนักเขียนบทที่จะเกิดขึ้น จะสอดคล้องกับบริบทที่เหมาะสมกับประเทศไทย ขณะเดียวกันก็จะมีส่วนสำคัญในการช่วยยกระดับกำลังคน ในอุตสาหกรรมครีเอทีฟคอนเทนต์ของไทย ให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ