ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ย.

สคช. เตรียมสร้างต้นแบบ โรงแรมหัวหินแกรนด์ เพิ่มคุณวุฒิให้พนักงาน สร้างความก้าวหน้าในอาชีพ ขยายผลสู่ความร่วมมือผ่าน อบจ.ทั่วประเทศ

28.11.2565
589 View
สคช. เตรียมสร้างต้นแบบ โรงแรมหัวหินแกรนด์ เพิ่มคุณวุฒิให้พนักงาน สร้างความก้าวหน้าในอาชีพ ขยายผลสู่ความร่วมมือผ่าน อบจ.ทั่วประเทศ
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หารือกับ ดร.รุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ โรงแรมหัวหิน แกรนด์ แอนด์ พลาซ่า และอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และ ดร.พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนายกระดับคุณวุฒิวิชาชีพให้พนักงานของโรงแรมหัวหิน แกรนด์ แอนด์ พลาซ่า ด้วยการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพโดยสถานประกอบการ โดยทางโรงแรมหัวหิน แกรนด์ แอนด์ พลาซ่า ซึ่งเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ มีห้องพักกว่า 164 ห้อง อยู่กลางเมืองหัวหิน พร้อมที่จะใช้คุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขางานโรงแรม ที่สถาบันฯ ได้พัฒนาขึ้น ไปใช้เป็นเครื่องมือการยกระดับสมรรถนะการทำงานของพนักงาน ให้มีความสามารถในการทำงานที่ครอบคลุมเพิ่มเติมจากการทำงานตามตำแหน่งงานของตนเอง แต่ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะที่ครอบคลุมงานอาชีพ มีทักษะที่หลากหลายมากขึ้น (Multi-Skills) ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อทั้งสถานประกอบการ และพนักงานเอง สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สามารถเชื่อมั่นในคุณภาพของพนักงานในการให้บริการอย่างมีมาตรฐานเป็นมืออาชีพได้
ซึ่งผลจากการหารือ สถาบันฯ จะได้มุ่งหวังให้โรงแรมหัวหิน แกรนด์ แอนด์ พลาซ่า เป็นหนึ่งในสถานประกอบการต้นแบบการนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในสถานประกอบการ ในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม โดยจะทำการพิจารณาเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานของโรงแรมหัวหิน แกรนด์ แอนด์ พลาซ่า ที่มีอยู่ในรูปแบบการฝึกอบรม Classroom Training การสอนงาน On-the-job Training และการฝึกอบรมรูปแบบต่างๆ ว่ามีความสอดคล้องตามมาตรฐานอาชีพในสาขางานโรงแรม และสามารถใช้ชุดการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ (TPQI E-Training) ที่สถาบันฯ พัฒนาขึ้น เพื่อเติมเต็มให้มีความครอบคลุมตามสมรรถนะที่กำหนดได้ โดยตั้งเป้าที่จะเริ่มการพิจารณาเทียบเนื้อหาหลักสูตรและมาตรฐานอาชีพในเดือนธันวาคม 2565 เพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพโดยสถานประกอบการ รุ่นแรกภายในเดือนมีนาคม 2566
ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว สามารถเป็นต้นแบบให้โรงแรมในพื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนายกระดับคุณวุฒิวิชาชีพของกำลังคนในจังหวัดของตัวเอง โดยผ่านการทำงานร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เพื่อขยายผลต้นแบบจากโรงแรมหัวหิน แกรนด์ แอนด์ พลาซ่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไปสู่การสร้างสถานประกอบการที่ดำเนินการพัฒนายกระดับคุณวุฒิวิชาชีพให้พนักงานในพื้นที่ต่างๆ ได้อีกด้วย
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ