ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.พ.

สคช. เปิดรับสมัคร ICB ครั้งแรกของประเทศ เพื่อเดินหน้าพัฒนากำลังคน ให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง

15.02.2565
1,801 View
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. จัดประชุมแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อการพัฒนากำลังคน หรือ Industry Competency Board (ICB) เป็นครั้งแรกของประเทศ โดยจะมีบทบาทในการทำหน้าที่ เป็นผู้นำในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพของประเทศไทย ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ ทั้งในเรื่องความรู้ และทักษะในการทำงาน โดยมีตัวแทนจาก 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกันประชุมครั้งนี้กว่า 100 คน ประกอบด้วย อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์และเครื่องมือแพทย์ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมพลังงานและพลังงานทดแทน และอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งการตั้งคณะกรรมการในครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมมีความเข้มแข็ง พร้อมนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน จะเป็นกลไกความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ ในกลุ่มอุตสาหกรรม และรัฐบาล ในการพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง เพื่อนำไปสู่ผลผลิตที่มีศักยภาพสูงและแข่งขันได้ในระดับสากล โดยสถาบันฯ มีแผนการดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งถือเป็นแนวทางการพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ ทักษะ มาตรฐาน และสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของการพัฒนาเศรษฐกิจ รองรับการลงทุนจากต่างประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศและระดับสากล
ผู้ที่สนใจและอยู่ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งหน่วยงานภาคเอกชน ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ ชมรม สมาคม สมาพันธ์ และหน่วยงานภาครัฐ ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ รวมถึงมีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว สามารถสมัครเป็นคณะกรรมการปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคนได้ ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการรับสมัคร ก็จะมีการประชุมและคัดเลือกให้คะแนน คัดเลือกที่เป็นอิสระและเข้มข้นโดยคณะกรรมการสรรหา และนำรายชื่อเพื่อให้มีการรับรองเป็นคณะกรรมการปรึกษา เพื่อการพัฒนากำลังคน หรือ Industry Competency Board อย่างเป็นทางการต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ