ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ส.ค.

สคช.ร่วมงาน การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมครูฝึกในสถานประกอบการระดับอาเซียน ครั้งที่ 10

02.08.2565
8,751 View
นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วย Ms.Miriam Heidtmann ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมครูฝึกในสถานประกอบการอาเซียน ร่วมเปิดงาน การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมครูฝึกในสถานประกอบการระดับอาเซียน ครั้งที่ 10 พร้อมผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี โดยการประชุมดังกล่าว องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดขึ้น เพื่อพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการในอาเซียนและสนับสนุนการพัฒนาการฝึกอบรมสายวิชาชีพ อันจะนำไปสู่การบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือในภูมิภาค ซึ่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้แทนประเทศไทย ในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ
ปัจจุบัน สคช. ร่วมกับสถานประกอบการต่างๆ ผลักดันให้ครูฝึกในสถานประกอบการ หัวหน้าช่าง หัวหน้าแผนก และผู้ที่ทำหน้าที่สอนงานพนักงานในสถานประกอบการได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อประกันคุณภาพการฝึกอบรม และสร้างความก้าวหน้าให้กับครูฝึกฯ นอกจากนี้ยังร่วมกับ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ วางแผนจะสนับสนุนการพัฒนาครูฝึกฯ อย่างต่อเนื่อง โดยจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล ในการฝึกอบรมให้กับต้นแบบครูฝึกในสถานประกอบการ และเติมทักษะให้ครูฝึกฯ ที่ฝึกอบรมนักศึกษาทวิภาคีด้วยการใช้ E-Learning อันจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาอาชีวศึกษาให้ผลิตกำลังคนที่มีทักษะตามความต้องการของสถานประกอบการต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ