ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ย.

สคช. – กฟผ. ติวเข้มใช้งาน ระบบ E-Portfolio พร้อมเชื่อมต่อระบบ EGAT Learning Center

10.11.2565
1,045 View

สคช. – กฟผ. ติวเข้มใช้งาน ระบบ E-Portfolio พร้อมเชื่อมต่อระบบ EGAT Learning Center

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นำโดย นางสาวพรภัทรา ฉิมพลอย รักษาการผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวโอมิกา บุญกัน รักษาการผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ประชุมร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย นางปรมาภา ศรีสารคาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ
ทำการแทน ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  เพื่อหารือแนวทางการพัฒนากำลังคน ผ่านแพลตฟอร์มอัจฉริยะ E-Workforce Ecosystem หรือ EWE ที่มีเป้าหมายให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลภายในของ กฟผ เพื่อพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สร้างฉากทัศน์ในการเข้าสู่โลกของอาชีพว่า จะต้องมีการเติมเต็มทักษะเพื่อพัฒนาในเส้นทางในอาชีพได้อย่างไรบ้าง 

ขณะที่หลังจากนี้การทำงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะมีการพัฒนา E-Portfolio ที่เชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน เป็นระบบแฟ้มสะสมผลงานทั้งด้านการศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์การทำงานและยังเป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูล เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) โดยทีม กฟผ. ได้ให้ความสนใจระบบ E-Portfolio เพื่อนำไปเชื่อมโยงกับ ระบบฐานข้อมูลภายใน EGAT Learning Center ซึ่งจะได้มีการหารือรายละเอียดความร่วมมือกันต่อไป

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ