ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ย.

สกมช. พร้อมพัฒนาคนให้ได้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รับมือภัยคุกคามไซเบอร์

15.11.2566
532 View
สกมช. พร้อมพัฒนาคนให้ได้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รับมือภัยคุกคามไซเบอร์
คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ หรือ สกมช. นำโดย พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เข้าพบ นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมนางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารสถาบัน เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
นางสาวจุลลดา กล่าวว่า บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นกลุ่มที่กำลังเป็นที่ต้องการในโลกปัจจุบัน จากการก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลกระทบตั้งแต่ระดับบุคคล หน่วยงาน ไปจนถึงระดับประเทศ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้ร่วมกับ สกมช. ในการพัฒนาบุคลากรด้าน Cyber Security ให้มีความรู้ความเข้าใจ และร่วมกันป้องกันภัยด้านไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเตรียมขยายองค์ความรู้ด้านไซเบอร์ไปยังผู้เกี่ยวข้องในภูมิภาค ทั้งนี้ ความร่วมมือกัน ไม่เพียงแต่การฝึกอบรมให้ความรู้เท่านั้น แต่ต้องตอบโจทย์การพัฒนากำลังคนให้สามารถทำงานรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ในทุกรูปแบบ
สกมช. เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการกำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ เพื่อป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ