ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ธ.ค.

ครั้งแรกในประเทศไทย ให้การรับรองผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ นำร่อง โคราชและชลบุรี

13.12.2565
6,854 View
ครั้งแรกในประเทศไทย ให้การรับรองผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ นำร่อง โคราชและชลบุรี
นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ บรรยายพิเศษ เรื่อง การนำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ประโยชน์ ในงานมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา อาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ 5 – 6 ครั้งแรก จำนวน 176 คน ณ หอประชุมโรงเรียนมารีย์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ(ประเทศไทย) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ได้นำร่องจัดการประเมินฯ ใน 2 พื้นที่ จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชลบุรี ในพื้นที่โคราชมีผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ 6 (รองผู้อำนวยการสถานศึกษาขนาดกลางขึ้นไปกลุ่มงานบริหารงานวิชาการหรือเทียบเท่า ผู้อำนวยการสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลางหรือเทียบเท่า ผู้จัดการของสถานศึกษา ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต) ได้ผ่านการประเมินทั้งสิ้น 38 คน และผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ 5 (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้าหมวดวิชาหรือเทียบเท่ารองผู้อำนวยการสถานศึกษาขนาดเล็กกลุ่มงานบริหารงานวิชาการหรือเทียบเท่าผู้จัดการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ) ได้ผ่านการประเมินทั้งสิ้น 138 คน ซึ่งการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพนี้จะช่วยยกระดับการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถก้าวสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล และรองรับการแข่งขันในการเปิดการบริการเสรีระดับภูมิภาค ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของประเทศในการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต จากนั้น รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เดินทางไปร่วมเสวนาพิเศษ เรื่อง การศึกษาเอกชนนอกกระบบ กับ การบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่ออนาคต และสร้างความหวังโอกาสและทิศทางโรงเรียนเอกชนนอกระบบไทย ในการประชุม สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) ณ โรงแรมสตาร์เวลล์ การ์เด้นโฮม รีสอร์ท วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
นางสาวจุลลดา แนะผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบนำระบบ E-workforce Ecosystem Platform (EWE) ไปใช้ จะเป็นแพลตฟอร์มให้บริการแก่กลุ่มคนทำงานในทุกช่วงวัย ทั้งนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน ไปจนถึงวัยเกษียณ ทั้งในและนอกระบบ โดยมีแฟ้มสะสมผลงาน หรือ E-portfolio เป็นเครื่องมือที่ทุกคนสามารถใช้สะสมได้ทั้งผลงาน ผลการเรียน การฝึกอบรม ประสบการณ์การทำงาน กำลังแรงงานสามารถเก็บ profile ของตัวเอง เพื่อนำไปสู่การ Up-Skill – Re-Skill หรือทักษะใหม่ๆ ตลอดจนการเก็บสะสมการเรียนรู้ ทั้งในและนอกระบบ รวมไปถึงมีกลไก Job Matching ที่จะทำให้ผู้ประกอบการเลือกใช้แรงงานที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ ทั้งนี้ EWE จะเป็นแพลตฟอร์มที่เราร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เกิดขึ้นกับคนไทยทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ผ่าน ‘ธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล (Digital Credit Bank System)’ ซึ่งไม่มีวันหมดอายุ ก้าวข้ามไปสู่การเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศในก้าวต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ