ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ค.

สคช. ยกทีมลุยสวนยาง ยกระดับเกษตรผู้ปลูกยางพารา สู่ความเป็นมืออาชีพ พร้อมเตรียมขยายผลการจัดการสวนยางพาราให้เกิดความยั่งยืน

14.05.2565
5,680 View

สคช. ยกทีมลุยสวนยาง ยกระดับเกษตรผู้ปลูกยางพารา สู่ความเป็นมืออาชีพ พร้อมเตรียมขยายผลการจัดการสวนยางพาราให้เกิดความยั่งยืน 
 
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นำทีมสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่สวนยางพารา บ้านนาปรังพัฒนา อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่งถือเป็นต้นแบบ ของการนำมาตรฐานอาชีพมาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเปิดอบรมหลักสูตร การจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน เพื่อเติมเต็มทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาอาชีพ ตามมาตรฐานอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา ให้มีศักยภาพและมีการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง FSC หรือ Forest Stewardship Council โดยมี ศ.ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิคณะอนุกรรมการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมยาง และที่ปรึกษาคณะทำงานการจัดการสวนยางพารายั่งยืน การยางแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายศตวรรษ จันทร์ทอง ประธานกลุ่มเกษตรกรทำสวน บ้านนาปรังพัฒนา เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และมีปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน และกลุ่มเกษตรกรทำสวนยาง เข้าร่วมการอบรม
 
นางสาววรชนาธิป กล่าวว่า ยางพาราถือเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โดยทั่วประเทศมีพื้นที่ปลูกยางพารากว่า 25 ล้านไร่ และมีคนในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการทำสวนยางกว่า 6 ล้านคน กว่าร้อยละ 80 อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของอาชีพ ดังนั้นการส่งเสริม พร้อมผลักดันให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราได้พัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญในอาชีพ ด้วยมาตรฐานอาชีพ พร้อมให้การรับรองด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ จะช่วยสร้างผลผลิตยางพาราที่ได้คุณภาพออกสู่ตลาดจำนวนมากขึ้น ขณะเดียวกันก็คาดหวังว่า การพัฒนาเกษตรการชาวสวนยาง จะขยายผลไปสู่การปลูกอย่างพาราอย่างยั่งยืนในพื้นที่อื่นอีกด้วย
 
ศ.ดร.บัญชา กล่าวถึง ความสำคัญของการจัดการสวนยางพารา เพื่อให้เกิดความยั่งยืนว่า เพียงแค่การทำสวนยางพาราเหมือนเมื่อก่อน อาจไม่เพียงพอ เพราะปัจจุบันมีปัจจัยอื่นๆ ประกอบอีกมายมาย ไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติที่ไม่อาจควบคุมได้ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างในการพัฒนาอาชีพ ทั้งนี้การเติมเต็มทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีการจัดการสวนยางพารา ตามมาตรฐานอาชีพ และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเสริมศักยภาพการพัฒนากำลังคน ให้เป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่มีประสิทธิภาพได้ ซึ่งขณะนี้ มีเกษตรกรผู้ทำสวนยางพารา ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพแล้วกว่า 2,800 ราย และอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมอีกกว่า 3,000 ราย
 
นายศตวรรษ กล่าวว่า ด้วยประสบการณ์ในการทำสวนยางพารา ที่มากกว่า 25 ปี แนวทางการจัดการตามมาตรฐาน FSC หรือยางพารากับป่าไม้ยั่งยืน ซึ่งถือเป็นการจัดการป่าไม้อย่างถูกต้องตามหลัก เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพมาสู่ผู้ปฏิบัติงานได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการปุ๋ยยางพารา อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านจัดทำแปลงต้นยางพาราพันธุ์ดีและด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิตยางพารา 

สำหรับกลุ่มน้ำยางนาปรังที่ 20 บ้านนาปรังพัฒนา อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่งถือเป็นต้นแบบของการนำมาตรฐานอาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเตรียมขยายผล เป็นต้นแบบการจัดการยางพาราอย่างเป็นระบบในพื้นที่อื่น อย่าง นครศรีธรรมราช สุราษฎ์ธานี และจังหวัดยะลาเพื่อยกระดับเกษตรกรชาวสวนยางให้มีมาตรฐานในระดับสากลต่อไป

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ