ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ย.

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้รับแต่งตั้ง ร่วมคณะอนุกรรมการจัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (Skill Certificate) และส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน (Learn to Earn) ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

27.11.2566
7,259 View
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้รับแต่งตั้ง ร่วมคณะอนุกรรมการจัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (Skill Certificate) และส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน (Learn to Earn) ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
คณะอนุกรรมการชุดนี้จะร่วมกันจัดทําระบบวัดผลรับรองมาตรฐานอาชีพ (Skill certificate) และส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน (Learn to earn) สู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมเชื่อมโยงหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมกับมาตรฐานวิชาชีพต่าง ๆ เสริมศักยภาพแก่ผู้เรียน (Up-skill) หรือเพิ่มพูนทักษะใหม่ (Re-skill) หรือการปรับปรุงทักษะ สู่การรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และสร้างทักษะใหม่ (New-skill) เพื่อตอบโจทย์กับโลกการทำงานในอนาคตให้แก่ผู้เรียนและประชาชนทั่วไป และ คณะอนุกรรมการจัดทำระบบการวัดผล เทียบระดับการศึกษา ประเมินผลการศึกษาและธนาคารเครดิตแห่งชาติ (Credit Bank) ทั้งนี้ จะมีการประชุมหารือในประเด็นกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ รวมถึงแนวทางการบูรณาการร่วมกันในอนาคต ในวันอังคาร 28 พ.ย.66 เวลา 13.30 น. ณ กระทรวงศึกษาธิการ
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ