ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ย.

สคช. – สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย เตรียมเครือข่ายนายจ้างในสังกัด ยกระดับกำลังแรงงาน ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

12.11.2565
920 View
สคช. – สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย เตรียมเครือข่ายนายจ้างในสังกัด ยกระดับกำลังแรงงาน ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT) นำโดย นางสิริวัน ร่มฉัตรทอง เลขาธิการสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นางสาวนุจรี ยิ่งสิทธิสวัสดิ์ กรรมการบริหาร นายอุกฤษณ์ กาญจนเกตุ นายศิริพงศ์ อินทวดี ที่ปรึกษาฯ และนายกรชัย แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการพิเศษ เข้าพบนายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วย นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ หารือแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. และสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ในการร่วมกันพัฒนากำลังคน ทั้งการให้ความสนใจเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ การนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ
นายสุรพล กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่องค์การสภานายจ้างฯ จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเป็นองค์การที่มีหน้าที่รับรองฯ เนื่องจากมีเครือข่ายนายจ้างที่อยู่ในสังกัดจำนวนมาก ครอบคลุมธุรกิจที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะได้เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนากำลังแรงงานของประเทศได้ ทั้งนี้ ได้มีการให้ข้อมูล ทิศทางการทำงานของ สคช. ในการพัฒนากำลังแรงงาน ให้ตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการ ด้วยการนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ ให้มีโอกาสได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อยืนยันความรู้ ความสามารถ และทักษะการทำงาน ซึ่งผู้ประกอบการ หรือนายจ้าง สามารถนำไปประกอบการพิจารณาโอกาสที่ช่วยสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคคลเหล่านั้นได้ต่อไป
เลขาธิการสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะได้ทำงานร่วมกับ สคช. โดยจากการพูดคุยมองเห็นช่องทางต่อยอดการพัฒนากำลังคนได้ชัดเจนมากขึ้น โดยเบื้องต้นได้ให้ความสนใจในการเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ ในสาขาวิชาชีพอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย และสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล พร้อมเตรียมขยายผลแนวทางความร่วมมือเพื่อการพัฒนากำลังคนต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ