ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ต.ค.

“สคช. ร่วม IOM และ Homenet เติมทักษะ “E-Commerce for Career” ให้กับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ เป็นครั้งแรก”

31.10.2565
6,441 View

“สคช. ร่วม IOM และ Homenet  เติมทักษะ “E-Commerce for Career” ให้กับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ เป็นครั้งแรก”

นายพิริยพงศ์ แจ้งเจนเวทย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานเปิดการอบรม “E-Commerce for Career” ภายใต้ความร่วมมือกันระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  กับ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) และ Homenet เพื่อพัฒนาทักษะแรงงานข้ามชาติ กลุ่มอาชีพแม่บ้าน ให้มีความรู้ และทักษะด้านการตลาดออนไลน์เพื่ออาชีพ โดยมี คุณเจนจิรา ศรีดี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ โดยมี ดร.บุญสม น้ำสมบูรณ์ จาก Homenet และผู้แทนจาก IOM เข้าร่วมงาน  

นายพิริยพงศ์ แจ้งเจนเวทย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวถึงการจัดงานวันนี้ว่า การจัดการอบรมในวันนี้ เป็นการขยายผลการดำเนินงานร่วมกับองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ในการพัฒนาทักษะอาชีพในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะความรู้ทางด้านการตลาดออนไลน์เพื่ออาชีพ “E-Commerce for Career” ที่มีความจำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน นับว่าเป็นครั้งแรกที่มีการอบรมทักษะด้านนี้ให้กับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ กลุ่มอาชีพแม่บ้านสัญชาติพม่าให้ได้รับทักษะทางด้านการตลาดออนไลน์ ทั้งในเรื่องการตลาดยุคดิจิทัล เทรนด์การตลาด  พฤติกรรมผู้บริโภค การสร้างออนไลน์คอนเทนต์ แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ การจัดส่งสินค้า และการเลือกวิธีการชำระเงิน เป็นต้น

โดยมีกลุ่มแรงงานอาชีพแม่บ้านสัญชาติพม่า จำนวน 50 คน ได้เข้าอบรมโดยความร่วมมือกับ มูลนิธิเพื่อพัฒนาแรงงานและอาชีพ (Homenet) โดยมีวิทยากรผู้เชียวชาญด้านการตลาดออนไลน์ “โค้ชมิ้ม” คุณเจนจิรา ศรีดี ประธานกรรมการ บริษัท ยัวร์ เอ็มเคที จำกัด มาอบรม “E-Commerce for Career” ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึง เวิร์คชอป เพื่อให้แรงงานข้ามชาติ สามารถมีอาชีพที่ยั่งยืนสร้างรายได้ หลังจากกลับไปยังประเทศตนโดยใช้ แนวทางการตลาดออนไลน์ เป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ โดยเฉพาะในการใช้ โซเชียลมีเดียอย่าง Facebook สำหรับการขายและเพิ่มลูกค้า โดยที่มีหลักการสร้างคอนเทนต์ สร้างชื่อร้านให้น่าจดจำ ศึกษาและสังเกตพฤติกรรมผู้บริโภค กฎและข้อห้ามสำหรับการขายบน Facebook และการเลือกชำระเงินในหลายๆ ช่องทาง  รวมทั้งยังมีการเสริมความรู้ทางด้านการขายสินค้าผ่านทาง ไลน์ อินสตราแกรม ฯลฯ 

โดยผู้เข้าอบรมได้ทำแบบทดสอบทั้งก่อนและหลังการอบรม ซึ่งมีผลที่พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ที่มีคะแนนเพิ่มขึ้น และได้รับวุฒิบัตรการอบรมทุกคน ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมต่างแสดงความรู้สึกขอบคุณผู้ร่วมจัดงานทุกหน่วยงานที่สร้างโอกาสและนำความรู้ด้านการตลาดออนไลน์เพื่อนำไปปรับใช้กับอาชีพ สร้างรายได้ โดยเฉพาะเมื่อกลับไปยังประเทศตนแล้ว สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้สร้างอาชีพต่อไปได้

โครงการความร่วมมือนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีร่วมกับองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยในสถานการณ์ปกติของกัมพูชา ลาว เมียนมา และไทย (Poverty reduction through Safe Migration, Skill Development and Enhance Job Placement in Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Thailand (PROMISE) เน้นการส่งเสริมให้แรงงานต่างด้าว ได้รับการพัฒนาทักษะที่เหมาะสม โดยโครงการได้รับการสนับสนุน ด้านงบประมาณจาก Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้มแข็งในการเชื่อมโยงแรงงานย้ายถิ่นฐานและลดความยากจนในประเทศไทย โดยการได้รับคุณวุฒิวิชาชีพที่จะเป็นประโยชน์ที่จะสามารถ เป็นเครื่องยืนยัความสามารในการทำงานที่ได้มาตรฐาน เป็นมืออาชีพในการทำงานอย่างแท้จริง

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ