ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ธ.ค.

สคช. ร่วมประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน เพื่อยกระดับกำลังคน รองรับการเคลื่อนย้ายกำลังคนในภูมิภาค

17.12.2564
1,976 View
นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ครั้งที่ 9 กับประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ในการประชุมครั้งนี้ มีการหารือเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ (capacity building) ในการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนของประเทศสมาชิก รวมถึงการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับสมรรถนะกำลังคน และการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายผู้เรียนหรือกำลังคนในภูมิภาคอาเซียน
ทั้งนี้ประเทศไทย เป็น 1 ใน 4 ประเทศนำร่อง ที่ได้รับการรับรองรายงานการเทียบเคียงฯ อย่างเป็นทางการ และมีความพร้อมในการขับเคลื่อนงานและพร้อมสนับสนุน เป็นพี่เลี้ยงประเทศสมาชิกอื่นในการพัฒนา จัดทำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและการเตรียมเทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนในอนาคต ทั้งนี้ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการใช้ตราสัญลักษณ์ กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน( AQRF) ในประกาศนียบัตร เพื่อส่งเสริมการยอมรับประกาศนียบัตรร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก นอกจากนี้ ที่ประชุม ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของ สคช. เกี่ยวกับการเทียบโอนประสบการณ์ เพื่อช่วยให้ผู้มีประสบการณ์ทำงานแต่ขาดโอกาสทางการศึกษา ได้เข้าสู่ระบบคุณวุฒิต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ