ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มิ.ย.

สคช. จรดปากกา MOU สช. จับมือร่วมกันพัฒนากำลังคนโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ให้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ

23.06.2565
6,513 View
ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนากำลังคนของโรงเรียนเอกชนให้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วยนายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดร.อรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา และนายพรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) ภายใต้งานการบูรณาการ การจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ตามกิจกรรมการจัดงานแสดงผลงาน Best Practice ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน ท่ามกลางผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สำนักงบประมาณ และสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) เข้าร่วมงาน
ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า การจัดแสดงผลงาน Best Practice ครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ อย่างเต็มศักยภาพ เป็นการจัดการศึกษาสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ทั้งนี้การส่งเสริมและพัฒนากำลังคนของโรงเรียนเอกชนให้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ จากความร่วมมือของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จะเป็นการขับเคลื่อนการศึกษา และส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สร้างเครือข่ายทางการศึกษาในการส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบให้ก้าวหน้าและยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
นายสุรพล กล่าวว่า ที่ผ่านมาสถาบันฯ ได้รับความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งจาก สช. สภาการศึกษา และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ เพื่อร่วมกันพัฒนากำลังคนในภาคการศึกษาเอกชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลังจากลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในครั้งนี้แล้ว จะเป็นการเดินหน้าไปสู่การส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน และบุคลากรของโรงเรียนเอกชนในสังกัด สช. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้แบบใหม่ผ่าน E-Training รวมไปถึงการร่วมส่งเสริมการใช้งาน และเชื่อมโยงข้อมูลภายใต้แพลตฟอร์มอัจฉริยะ E-Workforce Ecosystem Platform หรือ EWE ในการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคน และการพัฒนาสมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถสร้างคุณภาพการศึกษาที่สอดรับทิศทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ที่กำลังต้องการกำลังคนสมรรถนะสูงส่งเสริมสมรรถนะการแข่งขันที่ตอบตรงโจทย์ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายสุรพล ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์ม E-Workforce Ecosystem Platform ว่า จะเป็นครั้งแรกในการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งเป็นข้อมูลด้านแรงงาน ประกอบไปด้วย E-Portfolio การจัดเก็บข้อมูลของบุคคลอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาระบบ Career Guidance การประเมินทักษะ ความรู้ นำไปสู่การแนะแนวอาชีพที่เหมาะสม ระบบ E-Coupon ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ต้องการ Up-Skill Re-Skill พร้อมระบบ Digital Credit Bank ในการสะสมการเรียนรู้ การฝึกอบรบ และการทำงาน เพื่อนำไปสู่การเชื่อมโยงโลกของการศึกษา และโลกของการทำงานไว้ด้วยกัน รวมไปถึง Job Matching สำหรับคนที่กำลังมองหางานและผู้ประกอบการที่กำลังต้องการคนทำงาน ได้มีโอกาสมาเจอกัน นำไปสู่การจ้างงานที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ