ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ส.ค.

สคช. ยึดองค์กรโปร่งใสลำดับที่ 2 ของหน่วยงานในสังกัดนายกรัฐมนตรี จากผลประเมิน ITA

03.08.2565
543 View
สคช. ยึดองค์กรโปร่งใสลำดับที่ 2 ของหน่วยงานในสังกัดนายกรัฐมนตรี จากผลประเมิน ITA
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี 2565 โดยผลประเมินสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. อยู่ในระดับ AA ได้ 97.10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ลำดับที่ 2 ของหน่วยงานภาครัฐในสังกัดนายกรัฐมนตรี และอยู่ในลำดับที่ 5 จาก 57 หน่วยงานองค์การมหาชนทั้งหมด สะท้อนการเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ได้ โดยเฉพาะตัวชี้วัดในด้านการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต ที่ได้ถึง 100 คะแนนเต็ม ขณะที่การปฏิบัติหน้าที่ได้ 99.41 คะแนน ตอกย้ำถึงประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร และปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงมีการพัฒนาเปิดเผยข้อมูลและการให้บริการสาธารณะ ง่ายต้องการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ
นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า สคช. ได้เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ บริหารองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม มีความโปร่งใสตรวจสอบได้มาโดยตลอด ผลการประเมินที่ได้รับในครั้งนี้จึงเป็นรางวัลความตั้งใจในการทำงาน ไม่เพียงแต่มุ่งมั่นให้บุคลากรภายในขององค์กรต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ แต่ สคช. ยังมุ่งหวังให้ผู้มีส่วนได้เสีย และคนไทยในทุกอาชีพ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการทุจริต ที่นับเป็นอาชญากรรมประเภทหนึ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสในการพัฒนาด้านต่างๆ
ขณะที่นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ย้ำว่า สคช. ได้ประกาศเจตจำนงไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตในทุกระดับ ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน มีความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมเปิดเผยข้อมูลในหลายช่องทางเพื่อประโยชน์ของประชาชน และนำไปสู่การพัฒนาประเทศ เพื่อหวังเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ประเทศไทยมีการบริหารราชการภายใต้หลักคุณธรรมและความโปร่งใส สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และยังเป็นการดำเนินการตามมาตรการด้านความโปร่งใสในการดำเนินของภาครัฐต่อสหประชาชาติด้วย
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ