ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เตรียมใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน นำร่องบุคลากรในสังกัด

21.02.2566
142 View
กรมประชาสัมพันธ์ เตรียมใช้มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน นำร่องบุคลากรในสังกัด
นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หารือร่วมกับ นางสาวสุภาพร ครุสารพิศิฐ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการประชาสัมพันธ์ นางวนิดา คชเสนี ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ นางสาวปถมาภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะ ถึงแนวทางการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน และเพื่อกำหนดคุณลักษณะและคุณภาพเพื่อให้เกิดมาตรฐานการประกอบอาชีพด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน และนำมาตรฐานมาเป็นกรอบในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้การทำงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนมีคุณภาพมากขึ้น
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ