ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ส.ค.

สคช. พร้อมดันคุณภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพิ่มโอกาสไปทำงานประเทศญี่ปุ่น

31.08.2566
6,902 View
สคช. พร้อมดันคุณภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพิ่มโอกาสไปทำงานประเทศญี่ปุ่น
Mr.Toshinori Osumi, Former Chief Executive Officer, Hitachi Chemical Storage Battery Thailand PCL เข้าพบนายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วยนางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการ นางสาวนฤมล พูลทรัพย์ ที่ปรึกษาสถาบัน และคณะผู้บริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อร่วมหารือต่อเนื่อง ถึงแนวทางการส่งกำลังแรงงานในภาคธุรกิจบริการ โดยเฉพาะอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยในการหารือวันนี้ ได้มีการนำเสนอเครือข่ายองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ทั้ง 17 แห่งในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษา โรงเรียนบริบาล สถานประกอบการเอกชน และสมาคมต่างๆ โดยได้มีการนำเสนอองค์การรับรองฯ ที่มีผลงานโดดเด่น และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มีประสบการณ์พร้อมไปทำงานเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้วีซ่า ทักษะพิเศษเฉพาะทาง 1 (SSW) หรือ Tokutei ginou เป็นเวลา 5 ปี ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการกำลังแรงงานผู้ดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น พร้อมรับค่าตอบแทนที่สูงขึ้น ทั้งนี้ สถาบัน เตรียมศึกษาแนวทางการพัฒนาคนในอาชีพ ทั้งใน ด้านทักษะการทำงานตามมาตรฐานอาชีพ และความสามารถด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่น รวมถึงวัฒนธรรมในการทำงานของประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับภาคีต่างๆ ต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ